http://www.bratalbert.witryna.info/

Relikwie św. Brata Alberta

 

 

 

Mottem działalności Stowarzyszenia im. św. Brata Alberta są słowa Sługi Bożego Jana Pawła II


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".W 1994 roku ksiądz Jan Radaszewski proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Leonarda w Słupcy widzi potrzebę i dąży do utworzenia Stowarzyszenia im. św. Brata Alberta, którego celem wiodącym będzie pomoc ludziom potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.
Cele i środki działania Stowarzyszenia:


 • pomoc charytatywna w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego,

 • wspieranie aktywności samopomocowej oraz integrowanie rodzin i środowisk w celu niesienia pomocy ludziom biednym, pokrzywdzonym i niepełnosprawnym,

 • pomoc osobom uzależnionym, współ uzależnionym i ich rodzinom,

 • prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i informacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • prowadzenie innych form działalności zmierzających do wykonania zadań wynikających ze statutu.


Od początku działalności Stowarzyszenia realizowane były cele statutowe poprzez:

 • prowadzenie Jadłodajni, w szybkim tempie wzrastała liczba osób korzystających z posiłków. Korzystający z Jadłodajni to osoby potrzebujące, dorosłe i rodziny wielodzietne wskazane przez ośrodki pomocy społecznej,

 • dla osób ze skłonnościami alkoholowymi uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny, którego celem jest udzielenie wstępnej informacji osobie uzależnionej i jej rodzinie o możliwości leczenia, szukania pomocy. Odbywają się spotkania z terapeutą podczas, których podopieczni leczą swoje ciało i duszę,

 • od 2001 roku funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu „Pomocna Dłoń”, w którym osoby samotne, bezrobotne potrzebujące kontaktu z drugim człowiekiem mogą spędzać czas korzystając ze sprzętu audiowizualnego, z prasy lokalnej, książek oraz różnych rozrywek kulturalnych.


Działania zrealizowane w 2009 roku:


 • Jadłodajnia. Wydano 1715 posiłków dwudaniowych i 7920 jednodaniowych. Z gorącego posiłku korzystały dzieci, ich rodzice, osoby samotne, bezdomne oraz osoby o niskim statucie materialnym.

 • Dom Dziennego Pobytu „Pomocna Dłoń” niósł pomoc potrzebującym, opuszczonym, bezrobotnym, emerytom i bezdomnym. Korzystały również z niego rodziny niepełne, wielodzietne jak również osoby dotknięte chorobą alkoholową.

 • Wesołe wakacje z zimą”. Zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Wypoczynkowym w Giewartowie w dwóch turnusach po 7 dni dla 50 uczestników z terenu miasta i gminy Słupca. Dzieci i młodzież pod opieką wykwalifikowanych osób spędzały wolny czas na integracyjnych zabawach i grach zręcznościowych, miały również zapewnione zajęcia edukacyjne rozwijające ich talenty i zainteresowania plastyczne, kulturowe i przyrodnicze. W czasie trwania kolonii zorganizowano spotkania z policjantem, lekarzem, psychoterapeutą. W czasie trwania kolonii uczestnicy odbyli wycieczkę do Rogowa zwiedzając Park Dinozaurów.

 • Wesołe wakacje z latem IV edycja 2009”. Dzieci i młodzież uczestniczyły w 10 dniowej przygodzie wakacyjnej w liczbie 50 uczestników. W programie wypoczynku był trzydniowy wyjazd w góry Karkonosze, podczas którego uczestnicy mieli zapewnione liczne atrakcje turystyczne. Zwiedzano Szklarską Porębę, Wodospad Kamieńczyk, Skałki Złoty, widok z panoramą Karkonoszy, Górę Śnieżkę, Górę Kopę. Zwiedzano najpiękniejsze miejscowości regionu: Kowary, Krzeszów, Kamienna Góra oraz stolicę Dolnego Śląska, gdzie zwiedzały starą część miasta oraz ZOO. Dalsza część wypoczynku miała miejsce nad jeziorem powidzkim w Giewartowie, gdzie na dzieci czekały różne atrakcje takie jak zajęcia plastyczne, muzyczne, nauka tańca, przejażdżki bryczk. Na spotkaniach ze specjalistami rozwijały i umacniały swoją osobowości i zainteresowania.

 • Podaruj uśmiech dzieciom”. W ramach środków pochodzących ze Starostwa Powiatowego w Słupcy. Zorganizowane zostało spotkanie integracyjno-wigilijne, w którym udział wzięli rodzice z dziećmi. Spotkaniu towarzyszył świąteczny nastrój, a dzielenie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd sprzyjał rodzinnej atmosferze.

 • Kawiarenka internetowa „Bajka” sposobem na integrację społeczną oraz rozwój pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono niezbędny sprzęt RTV, 2 zestawy komputerowe, rzutnik z ekranem, projektor, gry planszowe i książki, dokonano remontu pomieszczenia. W projekcie udział wzięło 40 dzieci. Zatrudniono 4 specjalistów oraz kucharkę, która przygotowywała posiłki dla uczestników programu. Dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat z terenu miasta i gminy mogła cieszyć się dodatkowymi zajęciami poprzez, które wyrównywała szanse edukacyjne. Zajęcia prowadzone były z nauczycielem j. angielskiego, psychologiem, pedagogiem i muzykiem. Dzięki tym działaniom zauważalna stała się aktywność najmłodszych, a także udało się dzięki małym grupom dostosować przekazywaną wiedzę do zainteresowań i umiejętności dzieci. Ponadto odbywały się zajęcia przeprowadzone przez księdza, który przekazywał ważne zagadnienia, przekonywał młodych słuchaczy o ważności poszanowania drugiej osoby i służenia pomocy w stanie jakiejkolwiek potrzeby. Dzieci miały możliwość spotkania się animatorem społecznym, który przekazywał wiedzę na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zorganizowano dwie dyskoteki, a podczas jednej z nich urządzono wieczór andrzejkowy. Na zakończenie programu dzieci otrzymały nagrody. Duże zainteresowanie tym projektem było nie tylko wśród młodzieży ale tak że ich rodziców.

 • Przeciwdziałanie patologii społecznej – Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród młodzieży, bezdomnych i ich reintegracja społeczna. Wspieranie socjoterapeutycznych form dla najmłodszych z rodzin z problemem uzależnień i przemocy. W ramach tego projektu zorganizowano trzydniowy wypoczynek na Warmii i Mazurach dla dzieci m. in. ze Świetlicy Środowiskowej. W wypoczynku uczestniczyło 48 dzieci. Dzieci podziwiały mazurskie jeziora i piękne okolice. Były też spotkania z instruktorami. Zgodnie z programem prowadzony był również wakacyjny punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy.

 • Muzyka bez tajemnic – zajęcia muzyczne szansa dla rozwoju młodego człowieka”. W ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów dofinansowano zakup sprzęt muzyczny – keyboard. Organizowane były zajęcia pozaszkolne z instruktorem muzyki. Grupa 15 osobowa doskonaliła swój warsztat wokalny. Dzięki cennym radom i wskazówką instruktora muzyki uczestnicy oprócz rozwijania swoich talentów nauczyli się zasad współpracy w grupie.

 • Festyn 15 sierpnia 2009r. z okazji parafialnego odpustu i dożynek. Stowarzyszenie zorganizowało festyn, w pomoc włączyli się darczyńcy, sponsorzy oraz ludzie dobrego serca i pomocnej dłoni, którzy ofiarowali artykuły żywnościowe, jak również inne rzeczy na loterię fantową. Z otrzymanych produktów żywnościowych przygotowano posiłek, którym częstowano przybyłych gości i stałych bywalców festynu. W godzinach popołudniowych dzieci wystąpiły z programem artystycznym. Uzyskane pieniądze z festynu zostały przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia.