http://www.bratalbert.witryna.info/


 

Szanowni Państwo zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej bilansy i roczne sprawozdania merytoryczne Organizacji Pożytku Publicznego są dostepne dla każdego na stronach Ministerstwa w bazie OPP

 

pod adresem: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/


Na podanej stronie w naszym przypadku należy wpisać numer KRS 35231 i kliknąć znajdź. Wyświetlą się wszystkie dokumenty sprawozdawcze Stowarzyszenia im. św. Brata Alberta w Słupcy, które są do Państwa wglądu.

 


SPRAWOZDANIE

z działalności Stowarzyszenia im. św. Brata Alberta w Słupcy

za 2009 rok


Arcybiskup Karol Wojtyła powiedział o Bracie Albercie, że jest „wcieloną Caritas, wyznawcą miłości, człowiekiem, który dał całego siebie potrzebom drugich". Miał predyspozycje na człowieka wielkiego, a wybrał małość. Zniżał się do najbiedniejszych, aby ich ubogacić. Twierdził: „Żeby podeprzeć kulawy stół, nie można go z góry obciążać; pochylić się trzeba i z dołu podeprzeć. To samo z nędzą ludzką. Chcąc ratować nędzarzy, nie należy obarczać ich napomnieniami ani prawić morałów, będąc samemu sytym i dobrze ubranym. Trzeba się stać nędzniejszym od najnędzniejszych, aby go dźwignąć".

Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Słupcy ul. Sienkiewicza 11 zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr 0000035231, numer statystyczny REGON 310353626


W skład Zarządu wchodzą:


Longina Miętkiewska

Stanisława Stogińska

Ks. Rafał Wnuk

Katarzyna Kulczewska

Zdzisława Szymańska

Daniela Rutkowska

Bożena Majdecka

Urszula Drewniacka

Anna Kozłowska

Irena Muszyńska

Włodzimierz Rewers

prezes zarządu

wiceprezes

wiceprezes

sekretarz

skarbnik

członek

członek

członek

członek

członek

członek /zmarł 28.XII.2009r./


Komisja Rewizyjna w składzie:


Teresa Kałecka

Anna Wolnicka

Jolanta Zawils

przewodnicząca

członek

członek

 

Cele i środki działania Stowarzyszenia:

 • pomoc charytatywna w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego

 • wspieranie aktywności samopomocowej oraz integrowanie rodzin i środowisk w celu niesienia pomocy ludziom biednym, pokrzywdzonym i niepełnosprawnym

 • pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym i ich rodzinom

 • prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i informacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 • prowadzenie innych form działalności zmierzających do wykonania zadań wynikających ze statutu.

W minionym roku Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta realizowało zadania statutowe przez:

 • prowadzenie Jadłodajni

 • prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Pomocna Dłoń"

 • organizowanie różnych form kulturalnych oświatowych oraz informacyjnych – reintegracja społeczna pod hasłem „Alternatywne spędzanie wolnego czasu dla dzieci, osób bezrobotnych i mających problem alkoholowy" rozpoznawanie skutków psychologicznych choroby alkoholowej i bezdomności oraz organizowanie zajęć edukacyjnych z elementami treningu psychospołecznego

Zarząd odbył 14 posiedzeń oraz 12 spotkań z korzystającymi, zorganizowano jedno spotkanie ze sponsorami, liczba członków stowarzyszenia wynosi 64 osoby, w tym 6 honorowych.

Składka członkowska wynosiła 36 zł. na rok. Członkowie Zarządu i Stowarzyszenia pracowali charytatywnie.


Działalność nasza była oparta na dochodach, na które złożyły się dotacje:


Gmina Miejska Słupca

Starostwo Powiatowe w Słupcy

Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp. Poznań

Bank Zachodni WBK Poznań O/Słupca

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rejonowy Urząd Pracy

Program rządowy - zasiłek celowy

Składki członkowskie

Darowizny

Dochody z festynu

1% podatku dochodowego

Nawiązki sądowe

Inne pozostałe przychody

Kwesty

Odsetki od bieżących rachunków


Przychody uzyskane w 2009 roku:

20.000,00

5.500,00

96.585,00

1.500,00


90.000,00

1.839,18

7.092,00

1.188,00

59.791,55

9.352,47

27.435,40

-,--

3.631,32

-,--

75,41


323.990,33Koszty:


Koszty realizacji zadań statutowych w tym:

żywność, wynagrodzenie, ZUS

Koszty administracyjne w tym:

zużycie materiałów, woda, gaz, usługi obce,

podatki i opłaty, wynagrodzenie pracowników

Pozostałe koszty


Razem koszty za 2009 rok:


Stan środków na koniec 2009 roku:
61.336,58 

240.046,17

8.685,63


310.068,38


73.799,89W okresie sprawozdawczym Jadłodajnia wydawała obiady dla potrzebujących od poniedziałku do piątku w godzinach od 13-ej do 15-ej (jednodaniowe lub dwudaniowe). Do obiadu podawano również chleb. Osoby korzystające z obiadów to dorośli i dzieci.

W ubiegłym roku od 01.01.2009 do 31.03.2009r wydano 1715 posiłków obiadowych dwudaniowych, które zostały sfinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy z Programu Rządowego na zadanie „Posiłek dla potrzebujących" na kwotę: 7.092,00 zł.

Z gorącego posiłku korzystały dzieci ich rodzice, osoby samotne, bezdomne oraz osoby o niskim statusie materialnym, niezaradni życiowo z różnymi problemami. Od 01.04.2009r środki finansowe na dwudaniowe obiady zostały wstrzymane stąd do 31.12.2009r jadłodajnia wydawała tylko zupy w ilości 7920. Stowarzyszenie w ciągu roku zatrudniało 5 osób finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Z dniem 25.08.2008r – 24.01.2009r w stowarzyszeniu została zatrudniona stażystka, od 01.12 2008r-27.03.2009r została zatrudniona pracownica/kucharka w/w ramach prac interwencyjnych. Z dniem 02.03.2009r do 31.10.2009r została zatrudniona stażystka.

Z dniem 27.04.2009r do 31.05.2009r została zatrudniona pracownica /kucharka/. Z dniem 19.10.2009r – 18.03.2010r została zatrudniona stażystka. Dziękujemy za dobrą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, dzięki tej instytucji stowarzyszenie ponosiło mniejsze koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Do zadań Stowarzyszenia należy zdobywanie taniej żywności, ziemiopłodów, poszukiwanie sponsorów oraz organizowanie akcji dochodowych. Apelowaliśmy do mieszkańców wsi i miasta, poprzez prasę słupecką, oraz przez ogłoszenia parafialne.

Dom Dziennego Pobytu „Pomocna Dłoń" niósł pomoc potrzebującym, opuszczonym, bezrobotnym, emerytom i bezdomnym. Korzystały również z niego rodziny niepełne, wielodzietne jak również osoby dotknięte chorobą alkoholową. Poprzez korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, organizowanie różnych gier i lekturę lokalnej prasy, osoby przebywające w domu uczyły się prawidłowo korzystać z wolnego czasu, rozwijać i umacniać poczucie własnej wartości. Dla zainteresowanych istniała także możliwość kąpieli pod prysznicem. W Domu Dziennego Pobytu osoby mogły korzystać z pomocy kapłana, lekarza, terapeuty i psychologa.


Stowarzyszenie w roku 2009 przystąpiło do konkursów ogłoszonych przez:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - l raz

 2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - 2 razy

 3. Zarząd Powiatu Słupeckiego - 2 razy

 4. Gminę Miejską Słupca - 2 razy/otrzymaliśmy - l raz

 5. Bank Zachodni WBK S.A - 1 raz


RAZEM przystąpiliśmy do konkursów i napisaliśmy 10 wniosków w tym:

 1. Wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie złożono w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem oraz Wykluczeniem Społecznym w Polsce pn „Złota jesień -druga młodość osób starszych" /wniosek został załatwiony odmownie z powodu braku środków/

 2. Wniosek, który złożono do Funduszu Kryzysowego „Fundacja Batorego" również został załatwiony odmownie z braku środków.

 3. Wniosek do konkursu ogłoszonego przez Gminę Miejską Słupca na zadanie pn „Wypoczynek dzieci i młodzieży" wniosek załatwiono odmownie.


Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i tak na wykonanie powierzonych zadań w dniu:

 1. 05.02.2009r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn „Wesołe Wakacje z Zimą”

 2. 03.07.2009r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn Wesołe wakacje z latem IV- edycja 2009

 3. 12.05.2009r. zawarto umowę z Zarządem Powiatu na zadanie pn Przeciwdziałanie patologii społecznej. Integracja oraz wspieranie osób nie mających środków do życia.

 4. 02.07.2009r. zawarto umowę pomiędzy Zarządem Powiatu w Słupcy na wykonanie zadania zakresu pomocy społecznej pn „Podaruj Dzieciom Uśmiech"

 5. 13.07.2009r. zawarto umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na zadanie pn Kawiarenka internetowa „Bajka”

 6. 30.07.2009r zawarto umowę z Gminą Miejską Słupca na zadani pn "Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród młodzieży, bezdomnych i reintegracja społeczna. Wspieranie socjoterapeutycznych form dla najmłodszych z rodzin z problemem uzależnień i przemocy.

 7. 30.11.2009r zawarto umowę z BZ WBKA S.A POZNANIU Oddział w Słupcy na realizację programu Bank Dziecięcych Uśmiechów „Muzyka bez tajemnic - zajęcia muzyczne szansą rozwoju młodego człowieka".


Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wykonanie zadania publicznego pn „Wesołe Wakacje z Zimą otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 42 605,00 zł. Realizacja zadania przedstawiała się następująco: W Ośrodku Wypoczynkowym w Giewartowie zorganizowano w dwóch turnusach po 7 dni wypoczynek zimowy dla 50 uczestników /grupa 22 i 28 /z terenu miasta i gminy Słupca. Dzieci i młodzież pod opieką wykwalifikowanych osób spędzały wolny czas na integracyjnych zabawach i grach zręcznościowych. Dzieci miały również zapewnione zajęcia edukacyjne rozwijające ich talenty i zainteresowania plastyczne, kulturowe i przyrodnicze .W czasie trwania kolonii zorganizowano spotkania z policjantem, lekarzem, psychoterapeutą. Młodzi uczestnicy zdobyli również wiedzę, która będzie im pomocna w dalszym ich rozwoju m. in. z promocji zdrowego stylu życia, gdzie podkreślano jakie konsekwencje niosą różnego rodzaju używki. W czasie trwania kolonii uczestnicy odbyli wycieczkę do Rogowa zwiedzając Park Dinozaurów.

Na wykonanie zadania „Wesołe wakacje z latem IV edycja 2009” z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 53 980,00 zł Dzieci i młodzież uczestniczyły w 10 dniowej przygodzie wakacyjnej w liczbie 50 uczestników .W programie wypoczynku był trzydniowy wyjazd w góry Karkonosze , podczas którego uczestnicy mieli zapewnione liczne atrakcje turystyczne .zwiedzano Szklarską Porębę, Wodospad Kamieńczyk, Skałki Złoty. Widok z panoramą Karkonoszy, Górę Śnieżkę, Górę Kopę .zwiedzanie najpiękniejszych miejscowości regionu: Kowary, Krzeszów, Kamienna Góra oraz stolicę Dolnego Śląska, gdzie zwiedzały starą część miasta oraz ZOO. Dalsza część wypoczynku miała miejsce nad jeziorem powidzkim w Giewartowie. Podstawą pobytu w tej turystycznej miejscowości były kąpiele w pobliskim czystym jeziorze pod okiem ratownika. Różne atrakcje takie jak zajęcia plastyczne, muzyczne, nauka tańca, przejażdżki bryczką, spotkania ze specjalistami /lekarzem ,psychoterapeutą, policjantem, plastykiem, regionalistą/ rozwijały i umacniały osobowość jak również zainteresowania uczestników. Na spotkaniu z rodzicami i zaproszonymi gośćmi dzieci prezentowały swoje zdolności artystyczne: śpiew, taniec, skecze ,wspólne grillowanie zakończyło wspaniałe popołudnie. Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawowało czterech wykwalifikowanych wychowawców.

Zadanie powierzone przez Zarząd Powiatu Słupeckiego pn „Przeciwdziałanie patologii społecznej-Integracja i rehabilitacja oraz wspieranie osób nie mających środków do 4.000,00 zł w pełni realizowano. Z dotacji zakupiono węgiel do funkcjonowania działalności statutowej. Dalsze zadanie powierzone przez Zarząd Powiatu z zakresu pomocy społecznej pn „Podaruj uśmiech dzieciom” w pełni zostało zrealizowane Środki finansowe , które otrzymaliśmy w kwocie l 500,00zl wsparły spotkanie integracyjno-wigilijne w którym udział wzięli rodzice z dziećmi. Rodzinna atmosfera, dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd tworzyły nastrój świąteczny. Na zakończenie uroczystości dzieci i dorośli zostali obdarowane paczką świąteczną.

Zadanie powierzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pn Kawiarenka internetowa „Bajka „na które otrzymaliśmy środki finansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie - 90 000,00zł zostało również wykonane. Zrealizowano projekt pn kawiarenka internetowa „Bajka" sposobem na integracje społeczną oraz rozwój pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży. Dokonano remontu pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu Zakupiono niezbędny sprzęt RTV i 2 zestawy komputerowe, stolik RTV, dwa fotele i biurka komputerowe rzutnik z ekranem, projektor , gry planszowe, książki. Nastąpił nabór dzieci i młodzieży w ilości -40 jak również rekrutacji specjalistów do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą /4 specjalistów/ , opiekuna kawiarenki ,który dbał o porządek i bezpieczeństwo dzieci jak również wspierał rozmowami i zachęcał do zabaw i różnych gier. Nad całością zadania czuwał koordynator , który składał zarządowi sprawozdania nadzorował .monitorował, i zajmował się działaniami marketingowymi, by zadania wynikające z programu były właściwie realizowane. Zatrudniona kucharka przygotowywała posiłki dla uczestników programu Cel główny został zrealizowany , dzieci i młodzież w wieku 8-181at terenu miasta i gminy mogła cieszyć się dodatkowymi zajęciami poprzez, które mogła wyrównać szansę edukacyjne. Zajęcia prowadzone były z nauczycielem j. angielskiego .psychologiem, pedagogiem i muzykiem. Dzięki tym działaniom zauważalna stała się aktywność najmłodszych a także udało się dzięki małym grupą dostosować przekazywaną wiedzę do zainteresowań i umiejętności dzieci. W ramach programu były zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą prowadzone przez Komendę Powiatową Policji, jak również współpraca ze Słupeckim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym.

Ponadto odbywały się zajęcia na zasadzie wolontariatu przeprowadzone przez księdza, który przekazywał ważne zagadnienia .przekonywał młodych słuchaczy o ważności poszanowania drugiej osoby i służenia pomocy w stanie jakiejkolwiek potrzeby. Dzieci miały możliwość spotykać się z animatorem społecznym ,który przekazywał wiedzę na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o organizacje pozarządowe.

Zorganizowano dwie dyskoteki, podczas jednej z nich urządzono wieczór andrzejkowy. Na zakończenie programu dzieci otrzymały nagrody.

Duże zainteresowanie tym projektem było nie tylko uczestników ale także ich rodzin, które wnioskowały i występowały z zapytaniami o termin następnych spotkań.

W ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Burmistrza Miasta pn „Przeciwdziałanie patologii społecznej —Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród młodzieży, bezdomnych i ich reintegracja społeczna. Wspieranie socjoterapeutycznych form dla najmłodszych z rodzin z problemem uzależnień i przemocy.

Środki które otrzymaliśmy w kwocie: 20 000,00 zł. zostały przeznaczone na trzydniowy wypoczynek na Warmii i Mazurach z programem socjoterapeutycznym dla dzieci m.in. ze Świetlicy Środowiskowej

W wypoczynku uczestniczyło 48 dzieci .Dzieci podziwiały mazurskie jeziora' i piękne okolice m.in. Rypin, Brodnica Ostróda, Olsztyn Biskupice, Mrągowo, Mikołajki, Giżycko, Święta Lipkę, Kętrzyn oraz wiele innych atrakcyjnych miast. Były też spotkania z instruktorami jak plastykiem, zgodnie z programem prowadzony był również wakacyjny punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy.

Banku Zachodniego WBK.S.A Oddział w Słupcy w ramach programu Bank Dziecięcych uśmiechów otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 1.500,00 zł, które zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu muzycznego/ keyboard/w celu realizacji projektu pn „Muzyka bez tajemnic -zajęcia muzyczne szansa dla rozwoju młodego człowieka". W ramach programu organizowane były zajęcia pozaszkolne z instruktorem muzyki. Grupa 15 osobowa doskonaliła swój warsztat wokalny. Dzięki cennym radom i wskazówką instruktora muzyki uczestnicy oprócz rozwijania swoich talentów nauczyli się zasad współpracy w grupie. Pierwsze wystąpienie dzieci miało miejsce podczas wieczoru wigilijnego drugie podczas zakończenia programu z PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Gmina Słupca w ramach współpracy w roku 2009 przeznaczyła kwotę 2.500,00zł i zakupiła na festyn rodzinny p. n „Zdrowo i sportowo" słodycze kiełbaski na ognisko, jak również nagrody dla uczestników festynu. W czasie festynu dzieci rozgrywały między sobą różne konkurencje sportowe, prezentowały program artystyczny który wcześniej przygotowały ,wspólny śpiew i zabawa tworzyły wspaniałą atmosferę. Rodzice jak i dzieci mogły skorzystać z pomocy Socjoterapeuta Na zakończenie dzieci piekły przy ognisku ulubione kiełbaski nie tylko dla siebie ale również dla swoich rodziców.

Organizowane spotkania i uroczystości przez Stowarzyszenie cieszą się popularnością, młodzież i dzieci jak również rodzice licznie uczestniczą.

Na święta Wielkanocy dla korzystających przygotowano , Jajko wielkanocne" uroczysty posiłek, w czasie którego korzystający z Jadłodajni wraz ze swoimi dziećmi oraz członkowie zarządu przy wspólnych życzeniach dzielili się

jajkiem - symbolem życia i nadziei. Wszystkich korzystających z Jadłodajni obdarowano paczkami żywnościowymi, które zawierały żywność i słodycze. W miesiącu maju Stowarzyszenie włączyło się w organizowane przez Urząd Miasta „Dni Rodziny", częstowaliśmy wszystkich uczestników grochówką. W dniu 17.06.2009r., w kościele św. Leonarda, w liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, dla osób korzystających, członków Stowarzyszenia i ludzi dobrej woli została odprawiona Msza św. W dni trzeźwości korzystający z Jadłodajni uczestniczyli w krótkim nabożeństwie jak również zostali poczęstowani smacznym

dwudaniowym obiadem oraz kawą i ciastem. 15 sierpnia 2009r. Stowarzyszenie z racji parafialnego odpustu i dożynek zorganizowało festyn, w który włączyli się darczyńcy, sponsorzy oraz ludzie dobrego serca i pomocnej dłoni, którzy ofiarowali artykuły żywnościowe, jak również inne rzeczy na loterię fantową. Z otrzymanych produktów żywnościowych przygotowano posiłek, którym częstowano przybyłych gości i stałych bywalców festynu. W godzinach popołudniowych dzieci wystąpiły z programem artystycznym a zespół muzyczny prezentował nam piękne melodie. Uzyskane pieniądze z festynu zostały przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim sponsorom za dary rzeczowe na loterię oraz za ufundowanie głównych nagród. Dziękujemy również za dary na przygotowanie posiłku jak również za smakowite ciasta , które podarowały panie z parafii oraz cukiernie z terenu . W miesiącu październikuW dniu 5.11.2009r Stowarzyszenie obchodziło jubileusz 15 - lecia powstania tego dzieła .Zarząd podjął ogrom pracy w zorganizowaniu tej uroczystości. Wśród wielu zaproszonych mieliśmy zaszczyt gościć : Jego Eminencję Prymasa Polski Henryka Muszyńskiego, inicjatora i założyciela Stowarzyszenia im. św Brata Alberta – Ks. Kanonika Jana Radaszewskiego - Proboszcz parafii Koneck. Ks. Dariusza Fabisiaka Proboszcz parafii Szpetal Gómy – byłego Wiceprezesa oraz wielu zaproszonych duszpasterzy, Pana Zenona Dominiaka – pierwszego prezesa stowarzyszenia, władze powiatowe ,władze miasta, władze gminy oraz członków stowarzyszenia. Z racji tych uroczystości został ufundowany sztandar, którego sponsorami byli: Pani Grażyna Kazuś , Starostwo Powiatowe ,Urząd Miasta. Sztandar z obliczem Chrystusa i wizerunkiem św. Bratem Albertem w tle będzie uświetniał uroczystości kościelne i państwowe. Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się w Domu Kultury „Sokolnia". Powitano zaproszonych gości, przedstawiono krótką historią stowarzyszenia /multimedia/, młodzież przedstawiła inscenizację o św. Bracie Albercie – patronie stowarzyszenia .Wręczono kwiaty i medale z wizerunkiem św. Brata Alberta instytucjom, które finansowo wspierają albertowskie dzieło. Po uroczystej mszy świętej zaproszeni goście spotkali się w stowarzyszeniu na wspólnym poczęstunku. W święto Niepodległości w dniu patrona św. Marcina młodzież gimnazjalna z księdzem z parafii św. Wawrzyńca na ulicy 11 Listopada w swoich piosenkach i wierszach akcentowała znaczenie i wagę tego święta. Stowarzyszenie przygotowało rogale, którymi dzieliło się z młodzieżą, uczestnikami oraz przechodniami. W dniu 19 grudnia 2009r. korzystający oraz ich rodziny wspólnie z członkami Stowarzyszenia oraz zaproszonymi gośćmi zasiadły do wigilijnego stołu. Serdeczna i miła atmosfera połączona modlitwą, śpiewem kolęd oraz wzajemne życzenia miały charakter świąteczny, nie brakowało wzruszeń. Czuliśmy się jak jedna wielka rodzina - starsi młodsi i dzieci. Na zakończenie uroczystości uczestnicy otrzymali paczki z zawartością słodyczy i żywności. W ramach współpracy z Wójtem Gminy Słupca na wieczór wigilijny oraz paczki świąteczne otrzymaliśmy niezbędne artykuły i słodycze zakupione przez Urząd Gminy za sumę 2,500 zł. 31.12.2009r pożegnaliśmy członka zarządu Włodzimierza Rewers człowieka wielkiego serca, uczciwego, życzliwego .człowieka z wielką charyzmą i sercem na dłoni dla potrzebujących. Odszedł po nagrodę do Pana , będzie nas wspierał duchowo będąc bliżej św. Brata Alberta. W okresie sprawozdawczym SANEPID w Słupcy przeprowadził kontrolę dotyczącą zasad bhp i czystości pomieszczeń Stowarzyszenia. Protokół z kontroli nie wnosił żadnych zastrzeżeń. W okresie sprawozdawczym zakupiono do stowarzyszenia kuchnie gazową niezbędną do Jadłodajni przeprowadzono remont toalety. Komisja Uchwał i Wniosków z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego odbytego w dniu 05.03.2008r zgłosiła 2 wnioski do realizacji: zorganizowaliśmy spotkanie z darczyńcami, sponsorami oraz ludźmi dobrej woli, którzy wspierają to dzieło. Przy kawie i cieście sponsorowanym przez członków zarządu, w przyjaznej, miłej i pełnej życzliwości atmosferze, dziękowaliśmy wszystkim za wsparcie.

 1. W dalszym ciągu prowadzić działalność statutową Stowarzyszenia mającą na celu pomoc wszystkim ludziom, którzy tej pomocy potrzebują.

 2. Uaktualnić tablicę informacyjną odnośnie godzin urzędowania Stowarzyszenia.

Pierwszy wniosek był realizowany w ciągu całego roku 2009,poprzez zdobywanie środków, wydawanie obiadów ponadto promowanie zdrowego stylu życia wychodzenie z choroby alkoholowej poprzez terapie, organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, dorosłych-zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ubogacanie historii, ubogacanie się duchowo. Każdy ktokolwiek potrzebował pomocy skorzystał z niej. Wniosek drugi dot. uaktualnienia tablicy informacyjnej stał się bezzasadny ponieważ ustalone godziny na tablicy informacyjnej są aktualne.

W godz. 9.00 – 18.00 Stowarzyszenie jest otwarte i w tych godzinach można uzyskać informacje na temat funkcjonowania jadłodajni i działalności stowarzyszenia. Podsumowując działalność Stowarzyszenia za rok 2009 stwierdzamy, że wszystkie zadania zostały wykonane. Jadłodajnia wydawała posiłki jak również suchy prowiant przez cały rok Zarząd przystępował do ogłaszanych konkursów w celu zdobywania środków na wykonywanie różnych zadań.

Dziękuję instytucjom, które finansowo wspierały działalność statutową stowarzyszenia w 2009r. :

 1. Ministerstwu Polityki Społecznej w Warszawie

 2. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 3. Starostwu Powiatowemu Słupca

 4. Gminie Miejskiej Słupca

 5. Gminie Wiejskiej Słupca

 6. Bank Zachodni WBK Fundacja „Bank Dziecięcych Uśmiechów"

Darczyńcom, sponsorom, wolontariuszom, których każdego roku przybywa i chętnie włączają się w pracę przy organizowaniu różnych uroczystości, dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli dzięki którym mogliśmy wspierać potrzebujących, przeciwdziałać nadużywaniu alkoholu, promować zdrowy styl życia organizować wypoczynek letni i zimowy rozwijać pozaszkolne formy edukacji dzieci i młodzieży, ubogacać historię. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy realizacji zadań na rzecz Stowarzyszenia im. św. Brata Albert, szczególne Komendzie Powiatowej Policji, Powiatowemu Centrum Pomocy w Rodzinie, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Domu Kultury „Sokolnia", Radiu Planeta, Gazecie Słupeckiej ,Gazecie „Kurier", dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum w Ostrowitem za współpracę, opiekunom organizowanych wypoczynków oraz wszystkim którzy mają jakikolwiek wkład na rzecz tego dzieła. Podziękowania składam Zarządowi Komisji Rewizyjnej, członkom stowarzyszenia, pracownikom przygotowującym codzienne posiłki oraz wszystkim tym, którzy ogromnie angażują się i poświęcają swój czas, trud i swoją pracę, by inni mieli łatwiejsze życie. Kto pomaga bezinteresownie, dostrzega, że właśnie w ten sposób i jemu jest udzielana pomoc. To nasze zadanie jest łaską. Za darmo przekazujemy to, co otrzymaliśmy przez swoje zaangażowanie, przez posługiwanie w Stowarzyszeniu. Postęp i godność społeczeństwa zależą ciągle na nowo właśnie od tych ludzi, którzy robią więcej niż tylko to, co jest ich ścisłym obowiązkiem, gdyż mają „otwarte spojrzenie" i dostrzegają trudne sytuacje, w których znajdują się bliźni, żyjący obok nas w społeczeństwie. Gorące podziękowania kierujemy dla Pani Elżbiety Mikołajewskiej, która bezinteresownie ofiarowuje wiązanki na różne okoliczności oraz zdobią Jadłodajnie na uroczystości w ciągu całego roku. Gorące podziękowania składamy Pani Elżbiecie Margalus, która chętnie służy pomocą w czasie różnych uroczystości. Kończąc przytoczę myśli patrona Stowarzyszenia: „Mając 18 lat - Bóg wybrał go za narzędzie swojej łaski – uczył się dawania własnej duszy dla dobra sprawy i służenia dobru wyższemu niż własne, ja”. Państwa też Bóg wybrał i szczerym tak odpowiedzieliście na jego zaproszenie i podpieracie ten kulawy stół tworząc naszą albertowską posługę - dzisiaj kieruję do Was szczere Bóg zapłać za Wasz czas serca - za waszą wcieloną Caritas - Brat Albert powiedział trzeba duszę dawać - kochani jesteście owocem albertowskiej postawy i dusze dajecie poprzez sam fakt bycia członkiem Stowarzyszenia, a nie prawicie morałów - jesteście przedłużeniem Jego czynów. Św. Augustyn mawiał: „czasami wy jesteście; takie są czasy - jakimi wy jesteście". Każdy z nas swoim życiem i postępowaniem tworzy historię. „Nasze czasy" tworzy każdy z nas dzisiaj, to czas każdego z nas może być nazwany „czasem serca". Widząc taki piękny wzór postawy jaki Państwo - Panowie i Panie w Stowarzyszeniu stanowicie, zachęcajmy się do dobrego i pamiętajmy, że każdy człowiek może być dobry. A to spotkanie niech będzie wyrazem albertowskiej wspólnoty miłości -czasem serca. Sprawozdanie dotyczy działalności Stowarzyszenie za rok 2009.

Trzyletnia kadencja 2007-2009 przedstawia się następująco.

Po zebraniu sprawozdawczo wyborczym, zgodnie ze statutem w Sądzie Rejestrowym w Koninie do rejestru zostali wpisani nowi członkowie zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. W okresie kadencji zarząd odbył 38 posiedzeń jak również 2 zebrania sprawozdawcze. Stowarzyszenie przez okres 3 lat ,wydawało posiłki dwudaniowe, jednodaniowe, przystępowało do ogłaszanych konkursów, organizowało spotkanie ze specjalistami dla korzystających jak również uczestników wypoczynku .organizowało wypoczynek letni, zimowy ,wycieczki festyny. W Stowarzyszeniu odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci w grupach wiekowych , organizowaliśmy występy artystyczne, dyskoteki dla dzieci i wieczory andrzejkowe. Spotkania z okazji świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia przeszły do tradycji organizowane są co roku, spotkania z osobami korzystającymi , spotkania z darczyńcami, sponsorami. Włączaliśmy się w organizowane uroczystości przez Urząd Miasta i inne. Wspomagaliśmy osoby potrzebujące odzieżą, artykułami spożywczymi chemicznymi. Współpracowaliśmy z instytucjami, zdobywaliśmy środki finansowe jak również dary rzeczowe do funkcjonowania jadłodajni. W czasie kadencji Jadłodajnia wydała 56.605 posiłków obiadowych w tym: 24.461 sfinansowanych przez Urząd Miasta.

Zarząd odbył: 35 posiedzeń, 62 spotkania z korzystającymi, 12 spotkań dla korzystających ze specjalistami, 57 zajęć edukacyjnych, spotkań ze specjalistami: lekarzem psychologiem, pedagogiem, plastykiem, regionalistą, policjantem, animatorem społecznym, instruktorem PCK, 104 spotkania edukacyjne dzieci i młodzieży w grupach wiekowych, 6 spotkań z okazji świat Wielkanocy i Bożego Narodzenia / śniadanie wielkanocne, wigilia, 3 spotkania z darczyńcami, 6 festynów z okazji parafialnego odpustu i Dnia Dziecka i Matki, 3 spotkania z okazji - Dni trzeźwości okresie kadencji w organizowane prace w stowarzyszeniu włączyło się ponad 90 wolontariuszy. Zarząd zorganizował w okresie kadencji 9 wycieczek, przystąpił do 21 konkursów ogłaszanych przez różne instytucje.

Środki finansowe w latach 2007-2009 przedstawiały się następująco:Rok 2007


Rok 2008


Rok 2009


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

0,00

0,00

90 000,00

Starostwo Powiatowe

4 500,00

4 500,00

5 500,00

Gmina Miejska Słupca

8 000,00

33 000,00

20 000,00

Urząd Marszałkowski

10 500,00

10 500,00

96 585,00

BZ WBK Poznań O/Słupca

0,00

2 500,00

1 500,00

Program rządowy zasiłek celowy

44 778,00

34 152,00

7 092,00

Składki członkowskie

804,00

1 872,01

1 188,00

Dochód z festynu

8 705,00

7 300,00

9 352,47

Dochody z kwesty

1 859,00

1 513,00

0,00

1% podatku dochodowego

6 851,79

22 388,40

27 435,40

Nawiązki sądowe

250,00

1 000,00

0,00

Inne pozostałe przychody

0,00

0,00

3 631,32

 

RAZEM:

 

86 247,79

 

118 725,41

 

262 284,19


W minionej kadencji wykonaliśmy takie prace jak: remont pomieszczeń stowarzyszenia, malowanie, gipsowanie, wymiana okien, parapetów wymiana instalacji elektrycznej, remont toalety .Zakup pochłaniacza pary, wentylatora. Zakup sprzętu AGD, kuchni gazowej, zakup 2 pawilonów oraz 4 stołów ogrodowych, zakup 2 zestawów ogrodowych, aparatu fotograficznego. Dokonano zakupu: 2 zestawów komputerowych i laptopa, książek oraz gier planszowych, drukarki, szafy biurowej biurka i 2 foteli obrotowych, bojlera elektrycznego, telewizora, stolika pod telewizor, odtwarzacza, rzutnika, ekranu projektora, sprzętu muzycznego. Zakupiono sztandar i tablice do sztandaru. Opłacamy rachunki za zużycie energii, zużycie wody za gaz oraz telefon . Przez całą kadencję wydawaliśmy odzież potrzebującym, oraz paczki żywnościowe z okazji świąt. Każda osoba głodna, która trafiała do jadłodajni nie tylko w porze obiadowej, mogła otrzymać posiłek. Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta z roku na rok rozwija się, przystępuje do ogłaszanych konkursów włącza się w organizowane uroczystości przez urząd miasta, organizuje wypoczynek letni i zimowy, wycieczki dla korzystających i dzieci również ze świetlicy środowiskowej z miasta. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach jak również chętnie korzystały z komputerów .Dzięki instytucjom, sponsorom, darczyńcom, ludziom dobrej woli oraz ich zaangażowaniu w naszą działalność mogliśmy realizować w/wym cele. Składamy gorące podziękowanie wszystkim, którzy dostrzegają potrzebę ludzi biednych, niezaradnych życiowo, pokrzywdzonych, bezsilnych, zniewolonych nałogami. Drodzy Państwo - za gest Waszej dobroci dziękujemy. Podsumowując trzy letnią kadencję stwierdzam ,że zarząd oraz poszczególni członkowie wykonali ogrom pracy w zakresie zadań wynikających ze statutu stowarzyszenia. Dziękuję wszystkim członkom zarządu, komisji rewizyjnej wszystkim którzy angażują się i włączaj ą w każdą akcję pracy, a przed tymi, którzy poświęcają bardzo dużo czasu, trudu i wielkiego zaangażowania chylę czoła. Dziękuję pracownikom przygotowującym posiłki, wolontariuszom, którzy chętnie włączają się i pomagaj ą w różnoraki sposób ,dziękuję wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się by dzieło św. Brata Alberta rozwijało się i niosło pomoc bliźnim znajdującym się w trudnej sytuacji, żyjącym pośród nas.


Żaden naród ani człowiek pojedynczy nie zubożał przez wykonywanie miłosierdzia, lecz każdy bogaci się, bo zdrowie, moralne życie, inteligencja i chęć pracy, są warunkiem dobrobytu są tez zwykłymi następstwami daru nadprzyrodzonego miłosierdzia"


św. Brat Albert.